Co z biegiem terminów podczas epidemii?

Sprawozdawczość finansowa i Zgromadzenia Wspólników w stanie epidemii wirusa COVID-19
8 kwietnia 2020
Odwołany wyjazd wielkanocny, odwołana majówka, odwołane wakacje -jakie uprawnienia mają podróżujący w związku z epidemią COVID -19?
9 kwietnia 2020

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI POZOSTAJEMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI- GOTOWI DO UDZIELENIA POMOCY TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

Regulacje zawarte w pakiecie przepisów nazywanych potocznie tarczą antykryzysową w pierwszej kolejności mają na celu skuteczne ograniczenie negatywnych konsekwencji finansowych i prawnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP.

Stan epidemii doprowadził również do paraliżu w funkcjonowaniu organów i instytucji państwowych, w tym sądów powszechnych. Z uwagi na te wyjątkowe okoliczności, na podstawie przepisów zawartych w specustawie z dnia 31 marca 2020 roku, zawieszono bieg terminów:

  • przewidzianych przepisami prawa administracyjnego;
  • sądowych, procesowych i terminów: 1) na milczące załatwienie sprawy, 2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków, 3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej (z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ordynacji podatkowej).

Ponadto w stanie epidemii nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku powiadamiania zainteresowanych o niezałatwieniu sprawy w terminie (brak możliwości wymierzenia kar).

Tylko w wyjątkowych przypadkach przepisy ustawy dopuszczają możliwość wezwania przez organ, sąd lub podmiot do dokonania czynności w oznaczonym terminie i zakresie. Jest to dopuszczalne m.in. w sytuacji, gdy niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi/zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące ustalenia daty początkowej obowiązywania przepisów o zawieszeniu biegu terminów, Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło stanowisko, w którym wskazuje, iż zawieszeniu ulegają terminy od dnia 31 marca 2020 roku, nie zaś od dnia wprowadzenia stanu epidemicznego w Polsce (14 marca 2020 roku). Resort sprawiedliwości powołuje się na jedną z naczelnych zasad polskiego porządku prawnego, tj. zasadę lex retro non agit (prawo nie działa wstecz).

Z uwagi na wyjątkowe okoliczności, które obecnie nam towarzyszą, przerwany został również bieg innych terminów. Dla przykładu, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż tarcza antykryzysowa zawiera również ważne informacje dla cudzoziemców świadczących pracę na terytorium RP, albowiem jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium kraju,  o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Ponadto o ten sam okres wydłużony zostaje termin do złożenia wniosku o:

– udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE,

– przedłużenie wizy,

– przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

Istotnym pozostaje również, iż w dniu 8 kwietnia 2020 roku Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o przygotowaniu rozwiązań do pakietu uzupełniającego tarczę antykryzysową. Rozwiązania te przewidują wydłużenie terminów ważności, m.in. praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym pieniądze, świadectwa kierowcy, legitymacje instruktora nauki jazdy, legitymacje egzaminatora i świadectwa instruktora techniki jazdy.

Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia pozostają ważne i nie utracą ważności także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

ZESPÓŁ KANCELARII CSP

DANE DO KONTAKTU:

adw. Karolina Służewska-Woźnicka

Adres e-mail: ksluzewska@kancelaria-csp.pl

Telefon: 501 454 558

apl. adw. Karolina Grzebielucha

Adres e-mail: kgrzebielucha@kancelaria-csp.pl

Telefon: 661 253 246

Kontakt