Co z miłością i ślubami w czasach epidemii COVID-19?

KONTAKTY Z MAŁOLETNIM DZIECKIEM W DOBIE COVID-19
6 kwietnia 2020
Sprawozdawczość finansowa i Zgromadzenia Wspólników w stanie epidemii wirusa COVID-19
8 kwietnia 2020

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI POZOSTAJEMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI- GOTOWI DO UDZIELENIA POMOCY TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 sparaliżowało gospodarkę i życie codzienne wszystkich obywateli. Obecna sytuacja zmusiła również wielu do zmiany planów prywatnych i zawodowych.

Stan epidemii rodzi wiele przeszkód i ograniczeń w organizacji uroczystości zaślubin i wesela. W chwili obecnej panuje zakaz organizacji imprez i spotkań powyżej dwóch osób. Z uwagi na rozpoczynający się właśnie sezon ślubny wielu przyszłych nowożeńców stanęło przed pytaniem, co zrobić? Czy uroczystość zaślubin przełożyć czy też całkowicie odwołać?

Organizacja ślubu oraz wesela wiąże się z niebagatelnymi kosztami, dlatego tak istotna jest analiza pod kątem konsekwencji finansowych zmiany terminu lub odstąpienia od umowy. Co do zasady za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strona ponosi odpowiedzialność. Przepisy prawa przewidują jednak wyjątki od tej jednej z naczelnych zasad prawa cywilnego. Do wyjątków tych należą przede wszystkim sytuacje, na które strona umowy nie ma wpływu. Są to zdarzenia, których nie można przewidzieć ani zapobiec ich skutkom, tj. zdarzenia wywołane działaniem siły wyższej.

Ugruntowane stanowisko w literaturze przedmiotu wskazuje, iż niewątpliwie jako przykład siły wyższej uznać należy epidemie. W związku z tym, wydaje się, że obecna sytuacja powinna zwalniać z odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania wynikającego z zawartej umowy. Wyłączenie odpowiedzialności jednak nie będzie możliwe w każdej sytuacji, a uznanie, iż strona posiada takie uprawnienie, musi zostać poprzedzone odrębną analizą indywidualnych spraw, a przede wszystkim analizą zawartych przez strony umów.

W przypadku powoływania się na siłę wyższą należy wykazać, że to właśnie jej wystąpienie uniemożliwiło wywiązanie się z umowy. Nierzadko klauzule umowne zawierają katalog okoliczności, które strony zgodnie uznają za „siłę wyższą”. Jeśli klauzule takie nie uwzględniały możliwości wystąpienia epidemii czy też pandemii, wówczas strona będzie zobowiązana do wykazania, iż z przyczyn obiektywnych nie było możliwości wykonania zawartej umowy. Dopiero skuteczna argumentacja w tym zakresie pozwoli na wyłączenie odpowiedzialności.

Co do zasady zatem zadatek powinien zostać zwrócony stronie, która tego żąda, niemniej podkreślić należy, iż dopiero dokładna analiza stanu faktycznego oraz treści umowy pozwala na ustalenie odpowiedzialności lub jej wyłączenia. Ważne będzie również ustalenie, czy strona nie wykonała już części umowy, co często będzie miało miejsce przy zawarciu umowy dotyczącej usług firm zajmujących się planowaniem zaślubin i wesela. Wówczas może dojść do sytuacji, iż część umowy zostanie już wykonana, a odstąpienie od niej nie będzie możliwe.

Z uwagi na dynamiczny proces prac legislacyjnych, wskazać należy, iż powyższe informacje pozostają aktualne na dzień ich sporządzenia, tj. na dzień 7 kwietnia 2020 roku.

ZESPÓŁ KANCELARII CSP

DANE DO KONTAKTU:

adw. Karolina Służewska-Woźnicka

Adres e-mail: ksluzewska@kancelaria-csp.pl

Telefon: 501 454 558

apl. adw. Karolina Grzebielucha

Adres e-mail: kgrzebielucha@kancelaria-csp.pl

Telefon: 661 253 246

Kontakt