KONTAKTY Z MAŁOLETNIM DZIECKIEM W DOBIE COVID-19

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
3 kwietnia 2020
Co z miłością i ślubami w czasach epidemii COVID-19?
7 kwietnia 2020

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI POZOSTAJEMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI- GOTOWI DO UDZIELENIA POMOCY TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

W związku z lawinowym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i ograniczeniami wprowadzonymi przez organy państwowe, które to środki w dużej mierze ingerują w sferę swobodnego przemieszczania się, powstał problem dotyczący wykonywania kontaktów rodziców z dziećmi ustalonych orzeczeniami sądów powszechnych. Problem ten wzbiera na sile już od kilku tygodni, a wprowadzenie nowych obostrzeń m.in. poprzez wejście w życie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku sytuację tę jeszcze zintensyfikowało.

Rodzice, których kontakty z dzieckiem zostały ustalone w drodze postępowania sądowego w obecnej sytuacji borykają się z trudnościami w ich egzekwowaniu. Pojawiają się sytuacje, w których rodzice sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem, odmawiają drugiemu z rodziców wykonania ustalonych kontaktów, wskazując jako przyczynę odmowy niebezpieczeństwo związane z możliwością zarażenia dziecka chorobą COVID-19.

Czy obecnie obowiązujące przepisy dają im do tego uprawnienie?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna, ale indywidualna analiza stanu faktycznego poszczególnych spraw pozwala na ustalenie praw rodziców, których kontakty z dzieckiem są ustalone na podstawie orzeczenia sądu, choćby nieprawomocnego, lecz natychmiast wykonalnego, wydanego w trybie zabezpieczenia.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż w dniu 3 kwietnia 2020 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wydało opinię w sprawie realizacji sądowych postanowień o kontaktach z dziećmi w okresie stanu epidemicznego oraz stanu epidemii. Resort sprawiedliwości podkreślił, iż w mocy pozostają wszystkie postanowienia wydane przez sądy w sprawie kontaktów z dziećmi przez rodziców, którzy żyją oddzielnie.

Ponadto podkreślono, iż brak realizacji tych postanowień może prowadzić do wszczęcia odpowiedniego postępowania, a następnie nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej na podstawie przepisów  Kodeksu postępowania cywilnego.

 Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów wynikających z zastosowanej kwarantanny.

Nie można jednak zapomnieć, iż naczelną zasadą przyświecającą prowadzącym postępowania, których przedmiotem jest ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, jest ich dobro. Uznać zatem należy, iż rodzic sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem może rozważyć, czy nie przysługuje mu uprawnienie do odmowy wykonania orzeczenia sądu w zakresie kontaktów w przypadku występowania obiektywnych przesłanek, tj. w przypadku gdy wykonanie kontaktów obiektywnie zagrażałoby zdrowiu lub życiu dziecka.

W przypadku, gdy jest to możliwe, należy również rozważyć możliwość zastąpienia osobistych kontaktów inną, bezpieczną ich formą, np. realizacja kontaktów poprzez rozmowy telefoniczne lub wideokonferencje.

Z uwagi na dynamiczny proces prac legislacyjnych, wskazać należy, iż powyższe informacje pozostają aktualne na dzień ich sporządzenia, tj. na dzień 6 kwietnia 2020 roku.

ZESPÓŁ KANCELARII CSP

DANE DO KONTAKTU:

adw. Karolina Służewska-Woźnicka

Adres e-mail: ksluzewska@kancelaria-csp.pl

Telefon: 501 454 558

apl. adw. Karolina Grzebielucha

Adres e-mail: kgrzebielucha@kancelaria-csp.pl

Telefon: 661 253 246

Kontakt