Nielegalne użytkowanie obiektu budowalnego

Często spotykaną praktyką jest, że inwestor przystępuje do nowowybudowanego budynku nie dopełniając wymaganych formalności związanych z jego odbiorem. O ile w przypadku większych budowli, w przypadku których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz uprzednia obowiązkowa kontrola, taka sytuacja bywa raczej sporadyczna, to w przypadku obiektów, w stosunku do których nie ma obowiązku uzyskania takiego pozwolenia problem taki pojawia się znacznie częściej. Tymczasem przepis w takiej sytuacji jest dość bezwzględny, gdyż stanowi, że w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Sankcja ta pozostaje niezależna od winy, a jej podstawą jest jedynie stwierdzenie obiektywnego faktu użytkowania obiektu przez organy kontrolne. Rygoryzm ten poddany został badaniu pod kątem zgodności z Konstytucją RP. Ostatecznie jednak Trybunał Konstytucyjny orzekł, że omawiany przepis, mimo, iż przewiduje karę w oderwaniu od jakichkolwiek subiektywnych przesłanek, pozostaje zgodny z ustawą zasadniczą. Wysokość kary stanowi iloczyn trzech wartości: stawki opłaty (s = 5000 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) oraz współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określane są na podstawie tabel będących załącznikiem do ustawy ? Prawo budowlane. W praktyce wygląda to tak, że w przypadku nielegalnego użytkowania zwykłego garażu inwestor naraża się na karę w wysokości 5000 zł (k = 1, w = 1), w przypadku domu jednorodzinnego 10 000 zł (k = 2, w = 1), zaś zbiornika przemysłowego na zboże aż 50.000 zł (k = 10, w = 1). Warto zatem dopełnić wymaganych formalności jeszcze przed wprowadzeniem się do nowego domu. Dla tych jednak, których dotknął ten problem, od pewnego czasu pewną nadzieją na uniknięcie sankcji jest pogląd przyjęty przez Naczelny Sąd Administracyjny, który orzekł, że kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu ulega przedawnieniu.

Kontakt