Odpowiedzialność lekarza za szkody medyczne

Z  dniem 1 stycznia 2012r. wejdzie w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r.o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Pacjenta ( Dz.U. Nr 113, poz.660), która wprowadza możliwość dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne na drodze administracyjnej. Sprawy dotyczące zdarzeń medycznych rozumianych jako zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta będących następstwem niezgodnej z aktualna wiedzą medyczną diagnozy, leczenia ( w tym wykonania zabiegu operacyjnego) oraz zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego rozpoznawać będą wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wyżej wskazane przepisy stosuje się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

W skład komisji wchodzi 16 członków z wyższym wykształceniem medycznym  i prawniczym. Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa stanowiła zdarzenie medyczne. W zakresie uregulowanym w/w ustawą ubezpieczyciel jest związany orzeczeniem wojewódzkiej komisji, a maksymalna wysokość świadczenia ( odszkodowania i zadośćuczynienia) w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia , w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową , wynosi 1.200.000 zł, z tym że w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta- wynosi 100.000 zł, natomiast w przypadku śmierci pacjenta wynosi 300.000 zł, w odniesieniu do jednego pacjenta.

Wyżej opisana ustawa budzi wiele kontrowersji i pytań zarówno ze strony pacjentów, jak i lekarzy. Zauważyć bowiem należy, iż niewyrażenie przez pacjenta zgody na proponowaną mu przez komisję wysokość odszkodowania czy zadośćuczynienia , daje możliwość dochodzenia roszczeń przed Sądem powszechnym w postępowaniu sądowym.

Należy zatem przypuszczać, iż z początkiem roku 2012 liczba spraw związanych z dochodzeniem przez pacjentów roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych wzrośnie. Tym samym lekarze i inny personel medyczny winni w sposób należyty przygotować się, w szczególności od strony dokumentacyjnej, do ewentualnej konieczności obrony własnego stanowiska w sprawie. Szalenie istotnym elementem z punktu widzenia procesowego jest należyte prowadzenie przez lekarza dokumentacji medycznej pacjenta, a w szczególności każdorazowe  uzyskanie skutecznej zgody pacjenta na zabieg medyczny. W orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się pogląd, że obowiązek lekarza uprzedzenia chorego o możliwych komplikacjach związanych z zabiegiem operacyjnym odmiennie przedstawia się w sytuacji gdy zabieg ten ma na celu tylko poprawę zdrowia, a inaczej gdy mamy do czynienia z sytuacja ratowania zdrowia pacjenta.

Decydującym dowodem w sprawach dotyczących odpowiedzialności lekarzy za szkody medyczne jest dowód z opinii biegłych lekarzy specjalistów. Opinie powyższe winny być przeprowadzane po przedmiotowym badaniu pacjenta oraz na podstawie pełnej dokumentacji medycznej zebranej w sprawie. Ocena przydatności opinii specjalistycznej dla rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie wymaga dużej wiedzy merytorycznej zarówno z zakresu danej specjalizacji medycyny, jak i działania fachowego pełnomocnika w procesie jakim jest adwokat.  Konkludując, uważam , iż wysoki stopień skomplikowania spraw dotyczących odpowiedzialności za szkody medyczne wymaga konsultacji z adwokatem, celem umożliwienia pełnej ochrony praw klienta.

Kontakt