Prawo administracyjne

 • sprawy z zakresu postępowania administracyjnego, przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi,
 • podziały geodezyjne
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • sprawy o odszkodowania związane ze zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • wywłaszczenia, w tym wywłaszczenia pod drogi publiczne,
 • sprawy o zwrot nieruchomości niewykorzystanych na cele wywłaszczenia
 • prawa wodnego, w tym sprawy dotyczące zalania nieruchomości,
 • prawa gospodarowania odpadami,
 • gospodarka komunalna,

 

samorząd terytorialny

 • obsługa prawna gmin, związków międzygminnych,
 • tworzenie gminnych osób prawnych i związków międzygminnych
 • obsługa prawna gminnych osób prawnych, w tym jednostek oświatowych i kulturalnych,
 • statuty związków międzygminnych.

 

Zamówienia publiczne

 • analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego,
 • weryfikacja oferty pod względem jej zgodności z prawem zamówień publicznych i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,
 • reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • stała obsługa działów zamówień publicznych podmiotów leczniczych (SPZOZ, szpitali).

 

Publikacje

Kontakt