Prawo gospodarcze

 1. bieżąca obsługa (doradztwo) przedsiębiorców i przedsiębiorstw,
 2. sprawy korporacyjne:
  • zakładanie, przekształcanie, fuzje, podziały i likwidacja osób prawnych i jednostek organizacyjnych (spółek handlowych, Fundacji, Stowarzyszeń)
  • zmiany umów spółek i statutów osób prawnych i jednostek organizacyjnych
  • operacje dotyczące majątku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym nabywanie i zbywanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podwyższania i obniżanie kapitału zakładowego
  • postępowanie rejestracyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • przygotowywanie projektów uchwał i protokołów wspólników i organów osób prawnych i jednostek organizacyjnych
  • umowy zakupu udziałów i akcji spółek,
  • prowadzenie procesów sądowych z zakresu prawa spółek, w szczególności z zakresu odpowiedzialności członków organów spółek oraz uchylania uchwał wspólników
 3. tworzenie i opiniowanie umów handlowych,
 4. prawo nowych technologii:
  • umowy dot. świadczenia usług hostingowych, budowy sieci teleinformatycznych, dostarczania rozwiązań teleinformatycznych, budowy serwisów internetowych,
  • umowy licencyjne na oprogramowanie,
  • umowy dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich do programów komputerowych,
  • dotyczących e-handlu: regulaminów sklepów internetowych, udostępniania dóbr intelektualnych i świadczenia usług drogą elektroniczną
 5. tworzenie, opiniowanie i dostosowywanie wewnętrznych aktów:
  • regulaminów zachowania poufności i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa ,
  • regulaminów dotyczących zakazu konkurencji
  • dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 6. analiza i diagnoza stanu prawnego przedsiębiorstw (due dilligence),
 7. postępowania upadłościowe i naprawcze
  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zarówno za dłużnika jak i wierzyciela;
  • reprezentowanie stron (dłużnika albo wierzycieli) w postępowaniu upadłościowym, także w zakresie negocjacji warunków układu z wierzycielami, jak i na etapie wykonywania układu lub prowadzenia likwidacji
  • przygotowywanie oświadczenia  o wszczęcie postępowania naprawczego
  • prawne aspekty planu naprawczego
 8. prowadzenie spraw z zakresu własności przemysłowej, w tym wzorów użytkowych, znaków handlowych, patentów,
 9. tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów inwestorskich, w tym start-upów, zarówno ze strony inwestora jak i podmiotów poszukujących inwestora;
 10. doradztwo prawne w zakresie mechanizmów prawnych dotyczących importu równoległego,\restrukturyzacja finansowa i organizacyjno-prawna (oddłużanie przedsiębiorstw, negocjacje z bankami, ZUS i innymi wierzycielami, ugody itp.),
 11. obsługa prawna procesów finansowania przedsiębiorstw: umów kredytowych, emisji akcji i obligacji
 12. sprawy podatkowe
  • wstępna optymalizacja podatkowa,
  • wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe,
  • postępowania przed Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową, Urzędem Kontroli Skarbowej,
  • postępowania sądowo-administracyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 1. sprawy z zakresu ochrony konkurencji
  • reprezentowanie stron przed UOKiK oraz w późniejszym postępowaniu sądowym we wszystkich sprawach, zwłaszcza w sprawach o nieuczciwą konkurencję i zmowy cenowe,
  • reprezentowanie stron w sprawach o wyrażenie zgody na koncentrację przedsiębiorców,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa konkurencji w aspektach regulacji krajowych i europejskich, w szczególności ochrona prawna przed podrabianiem produktów oraz nieuczciwą reklamą,

 

Publikacje

Kontakt