Sprawy sądowe

Przygotowanie i prowadzenie w imieniu klienta wszelkich spraw sądowych (w postępowaniu procesowym i nieprocesowym) przed Sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami ścigania i komornikami. Prowadzenie kompleksowej obsługi procesowej przedsiębiorstw i osób fizycznych, w tym podmiotów zagranicznych, obejmującej spory z zakresu spraw:

prawa cywilnego, w tym:

 • sprawy dotyczące nieruchomości (zniesienia współwłasności nieruchomości , sprawy eksmisyjne, ustalanie praw do lokali mieszkalnych),
 • sprawy z zakresu posiadania nieruchomości,  w tym kwestie dotyczące czynszów (ustalanie ich wysokości , zapłata zaległych rat czynszowych, ustalanie sposobu korzystania  z nieruchomości itp.),
 • sprawy spadkowe (działy spadku, roszczeniami o zachowek itp.),
 • wszelkie sprawy związane z wykonywaniem zobowiązań umownych ( m.in. spraw budowlanych, kontraktów handlowych itp),
 • windykacja należności
 • sprawy odszkodowawcze z tytułu niewykonania zobowiązań lub czynów niedozwolonych
 • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych

prawa rodzinnego, w tym:

 • sprawy  o rozwód, separację, alimenty,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi,
 • ustalenie ojcostwa
 • sprawy dotyczące rozliczeń majątkowych po rozwodzie itp.,
 • rozliczenia majątkowe osób żyjących w konkubinacie

prawa karnego i karno – skarbowego, w tym sprawy dotyczące:

 • przestępstw gospodarczych (nadużycia, niegospodarność, wyłudzenia, oszustwa itp.),
 • przestępstw przeciwko dokumentom (fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy itp.),
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności karnej w związku z prawem podatkowym itp.,

Publikacje

Kontakt