ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Restrukturyzacja w dobie koronawirusa
2 kwietnia 2020
KONTAKTY Z MAŁOLETNIM DZIECKIEM W DOBIE COVID-19
6 kwietnia 2020

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI POZOSTAJEMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI- GOTOWI DO UDZIELENIA POMOCY TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

Od chwili wejścia w życie tzw. tarczy antykryzysowej, na podstawie której wprowadzono szereg regulacji mających na celu pomoc podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, Kancelaria CSP prezentuje analizę wprowadzonych rozwiązań i potencjalnych korzyści z nich wynikających dla przedsiębiorców. Poniżej informacje dotyczące świadczenia postojowego dla przedsiębiorców.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz gdy nie podlega się ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Uprawnionym do uzyskania pomocy jest każdy przedsiębiorca (niezależnie od tego w jakiej formie prowadzi działalność gospodarczą), u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez co rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
  • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowych, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Podobnie jak przy zwolnieniu ze składek do ZUS świadczenie postojowe będzie przysługiwało przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 roku, oraz którzy złożą w tym zakresie stosowny wniosek do ZUS.

Ponadto należy pamiętać, iż pomoc kierowana jest do przedsiębiorców, którzy nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności. Wobec przedsiębiorcy ubiegającego się o świadczeni

Z uwagi na dynamiczny proces prac legislacyjnych, wskazać należy, iż powyższe informacje pozostają aktualne na dzień ich sporządzenia, tj. na dzień 3 kwietnia 2020 roku.

ZESPÓŁ KANCELARII CSP

DANE DO KONTAKTU:

adw. Karolina Służewska-Woźnicka

Adres e-mail: ksluzewska@kancelaria-csp.pl

Telefon: 501 454 558

 

apl. adw. Karolina Grzebielucha

Adres e-mail: kgrzebielucha@kancelaria-csp.pl

Telefon: 661 253 246

Kontakt