ZWOLNIENIA OD SKŁADEK ZUS

TARCZA ANTYKRYZYSOWA- ROZWIĄZANIA PRAWNE
1 kwietnia 2020
Restrukturyzacja w dobie koronawirusa
2 kwietnia 2020

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI GOTOWI NA UDZIELENIE POMOCY W FORMIE TELEFONICZNEJ BĄDŹ MAILOWEJ (DANE DO KONTAKTU PONIŻEJ)

Szanowni Państwo,

z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii na terytorium RP organy państwowe wprowadziły szereg regulacji w celu minimalizacji negatywnych konsekwencji finansowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Powyższa pomoc wprowadzona została ustawą dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarczą antykryzysową.

Istotnym z perspektywy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 10 osób jest wprowadzenie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ze zwolnień opisanych powyżej skorzystać mogą:

  • płatnicy składek, którzy prowadzili działalność przed dniem 1 lutego 2020 roku, a na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosili mniej niż 10 ubezpieczonych (dotyczy również zatrudnionych na podstawie innej niż umowa o pracę);
  • osoby prowadzące działalność pozarolniczą przed dniem 1 lutego 2020 roku i opłacające składki na ubezpieczenie własne i osoby współpracującej- wówczas przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacanych składek, nie może przekroczyć kwoty 15.681 zł (czyli 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto);
  • duchowni.

Należy pamiętać, aby deklaracje rozliczeniowe za okres od marca do maja 2020 roku złożyć do dnia 30 czerwca 2020 roku (nie dotyczy osób, które z mocy prawa są z tego obowiązku zwolnione). Deklaracje złożyć można drogą elektroniczną (pod warunkiem opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych), tradycyjną drogą pocztową lub osobiście.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają podmioty, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 roku i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Z uwagi na dynamiczny proces prac legislacyjnych, wskazać należy, iż powyższe informacje pozostają aktualne na dzień ich sporządzenia, tj. na dzień 2 kwietnia 2020 roku.

DANE DO KONTAKTU:

adw. Karolina Służewska-Woźnicka

Adres e-mail: ksluzewska@kancelaria-csp.pl

Telefon: 501 454 558

 

apl. adw. Karolina Grzebielucha

Adres e-mail: kgrzebielucha@kancelaria-csp.pl

Telefon: 661 253 246

Kontakt