Elżbieta Celichowska

radca prawny

tel. (+48) 61 852 32 61 email: ecelichowska@kancelaria-csp.pl

Praktyka i doświadczenie:

  • stała obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
  • opracowywanie statutów związków międzygminnych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
  • sprawy z zakresu prawa oświatowego: związane z oświatą publiczną, Kartą Nauczyciela oraz problemami z zakresu zakładania i finansowania szkół, przedszkoli niepublicznych i placówek niepublicznych,
  • obsługa spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem jednostek samorządu,
  • sprawy z zakresu regulowania stanu prawnego nieruchomości.
  • Sprawy z zakresu prawa pracy: opracowywanie wewnętrznych regulaminów oraz występowanie w sądzie w sprawach pracowniczych.
  • Sprawy z zakresu transportu drogowego, w szczególności przygotowywanie regulaminów wynagradzania kierowców i spraw sądowe dotyczące rozliczenia wynagrodzenia i diet kierowców.

radca prawny Elżbieta Celichowska jest Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, oświatowym oraz w prawie pracy. Prowadzi także sprawy reprywatyzacji i spadkowe. Świadczy usługi bieżącej obsługi prawnej na rzecz organów administracji samorządowej doradzając i opiniując planowane działania w każdym aspekcie działalności tych organów, ich jednostek organizacyjnych (np. szkół), ale także przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa pracy. Praktyka prawa pracy obejmuje opracowywanie wewnętrznych regulaminów dotyczących pracowników (regulamin pracy, zakaz konkurencji, ochrona tajemnicy i własności intelektualnej pracodawcy, wynagrodzenia) ale także doradztwo i reprezentowanie zarówno pracodawców jak i pracowników w sporach sądowych dotyczących stosunku pracy.
Doświadczenie i specjalizacje Parterów Kancelarii pozwalają na wieloaspektowe zbadanie oraz zaproponowanie klientom indywidualnie dobranych i bezpiecznych rozwiązań prawnych w ich sprawach.
Autorka licznych publikacji, aktów wewnętrznych prawa pracy, regulaminów wynagradzania i zakładowych układów zbiorowych pracy. Dokonuje też analizy stanu tych regulacji.
Kontakt