Szkolenie z sądownictwa arbitrażowego

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Arbitraż jako alternatywa sądowego wymiaru sprawiedliwości
30 września 2021
Nowy Partner Kancelarii CSP
1 marca 2022

W dniu 17.11.2021 odbyło się szkolenie adwokatów i radców prawnych, zorganizowane wspólnie przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, poświęcone arbitrażowi. Szkolenie przewidywało trzy wystąpienia: najpierw adw.Wojciech Celichowski omówił klauzulę zapisu na sąd arbitrażowy, potem mec.Zbigniew Tur, Wicedziekan OIRP omówił procedurę postępowania przed sądem arbitrażowym, a na końcu Sędzia Andrzej Daczyński, Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu omówił orzecznictwo sądowe związane ze skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego.
Warto podkreślić, że arbitraż staje się coraz popularniejszą formą rozstrzygania sporów, ponieważ jest niewątpliwie szybszy i bardziej dyskretny od postępowania przed sądami państwowymi, które na skutek napływu spraw stają się coraz mniej wydolne. Tymczasem wyrok wydany przez sąd arbitrażowy jest wyrokiem podlegającym wykonaniu tak samo, jak wyrok sądu państwowego, a – jak wyżej wskazano – możliwy do uzyskania znacznie szybciej. Przed sądami arbitrażowymi nie ma też prekluzji dowodowej, dzięki czemu sprawa idzie szybciej i dla stron istnieje pewność, że wszelkie ich argumenty i dowody zostaną rozpatrzone bez ryzyka, że sąd je oddali z przyczyn formalnych. Poza tym, co jest też bardzo ważne, to strony decydują o składzie sądu.
Dlatego uważamy, że warto jest dokonywać zapisy na sąd arbitrażowy, zarówno wtedy, gdy podpisujemy umowę, jak i gdy spór powstaje.

Kontakt