Due dilligence w tłumaczeniu wprost oznacza należną staranność. W określonych relacjach gospodarczych, zwłaszcza między przedsiębiorcami, należyta staranność wymaga aby przed transakcją dokładnie zbadać jej przedmiot, np. nieruchomość, inne przeczy, przedsiębiorstwo lub prawa majątkowe. Wykonane przez Kancelarię CSP badanie, niejednokrotnie pozwoliło zidentyfikować nieprawidłowości, które zawczasu można było stosunkowo łatwo usunąć, a pominięte, mogłyby w przyszłości spowodować szereg komplikacji lub nawet nieważność transakcji.

Kancelaria CSP przy sporządzaniu wniosków  z badania due dilligence nie tylko wskazuje na stwierdzone problemy i ryzyka ale również sposób ich usunięcia, wyeliminowania albo ograniczenia ryzyk związanych z transakcją.

Świadczymy usługi polegające na wsparciu prawnym przy prowadzonych negocjacjach zarówno biznesowych, prowadzonych  przed transakcją, a także w razie sporu na etapie przedprocesowym, jak i równolegle do prowadzonego postępowania sądowego. Pomagamy przygotować i zaprezentować stanowisko klienta, objaśniając prawne skutki podjętych decyzji lub zaciąganych zobowiązań. Proponujemy również ramy prawne dla wypracowanych rozwiązań biznesowych.

Opinie prawne przygotowywane przez Kancelarię CSP zawsze ukierunkowane są na znalezienie  sposobu postępowania w określonej sytuacji. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że ze względu na złożoność rzeczywistości gospodarczej nierzadko trudno wskazać jedno właściwe rozwiązanie, dlatego by jak najlepiej wesprzeć klienta prezentujemy możliwe kierunki działania opisując skutki każdego z nich.

Kancelaria CSP udziela porad prawnych również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą mailową. W ramach udzielanej porady prawnej dokonujemy analizy posiadanych przez klienta dokumentów, wskazujemy obowiązujące w danej materii przepisy oraz sugerujemy sposób postępowania.

Kancelaria CSP obsługiwała wiele operacji gospodarczych M&A, polegających na przekształceniu, podziale lub łączeniu spółek. Pomoc prawna w tym zakresie zaczyna się już na etapie przygotowania planu tych działań. W trakcie przeprowadzania całej operacji współpracujemy z księgowością klienta oraz doradcami podatkowymi oraz koordynujemy wszelkie działania związane z podziałem, fuzją (połączeniem) lub przejęciem. Oprócz samego przygotowania niezbędnej dokumentacji do postępowania rejestrowego, opracowywane są także konieczne zmiany umowy lub statutu spółki, ewentualna umowa wspólników/akcjonariuszy, a także w miarę konieczności rozwiązania prawne dotyczące wyłączenia określonych składników majątkowych.

Coraz częściej przekształcenie formy działalności gospodarczej związane jest z sukcesją firm rodzinnych, co wymaga także indywidualnego i nie tylko prawniczego  podejścia do delikatnej materii relacji rodzinnych.

Kancelaria CSP przygotowuje regulaminy obowiązujące w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych przedsiębiorstw swoich klientów. W ramach dotychczasowego doświadczenia, w zakresie pierwszej z grup opracowano między innymi wiele regulaminów pracy, zachowania poufności, zarządzania magazynem, dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, jak również postępowania i obiegu wewnątrz laboratorium substancji objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. W zakresie drugiej grupy regulaminów opracowywano między innymi regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, sklepów internetowych, Ogólnych Warunków Umowy. Do każdego z regulaminów podchodzimy indywidualnie, starając się poznać specyfikę pracy przedsiębiorstwa klienta, tak aby regulamin rzeczywiście służył swojemu celowi i faktycznie regulował sposób postępowania w przedsiębiorstwie klienta w zakresie regulowanej materii.

Kancelaria CSP przygotowuje projekty wszelkiego rodzaju umów na zlecenie zarówno klientów biznesowych jak i prywatnych. Przyjętą przez nas ideą tworzenia umów jest to aby umowa została faktycznie zrealizowana, a ewentualne problemy powstałe na etapie jej wykonania zostały rozwiązane szybko bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu sądowego. Dlatego dokładamy starań aby treść opracowanej umowy oddawała możliwie dokładnie wolę kontrahentów i z tej przyczyny przed przystąpieniem do pracy, ustalamy dokładnie przedmiot umowy, jak i cel i sens jej zawierania przez klienta.

Dokonujemy także analiz projektów umów przedstawionych przez kontrahentów naszych klientów, wskazując ewentualne ryzyka. Efektem analizy umowy może być także zaproponowanie zmiany określonych zapisów lub przyjęcie innego rozwiązania prawnego korzystniejszego dla klienta lecz z poszanowaniem interesów jego kontrahenta.

Świadczymy pomoc prawą przy zakładaniu spółek począwszy od doradztwa konkretnego rodzaju spółki lub ewentualnie innej formy organizacyjno-prawnej, z objaśnieniem jej zalet i przydatności dla planowanego przedsięwzięcia gospodarczego, poprzez przygotowanie umowy/statutu spółki i ewentualnie umowy wspólników, zorganizowanie w razie konieczności podpisania niezbędnych dokumentów w kancelarii notarialnej,  a skończywszy na reprezentowaniu nowoutworzonej jednostki organizacyjnej w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oprócz umów i statutów spółek handlowych, opracowujemy także umowy spółki cywilnej, a także statuty stowarzyszeń i fundacji, łącznie z przeprowadzeniem postępowania rejestrowego dotyczącego tych jednostek organizacyjnych w stosownych rejestrach.

Pomagamy także zakładać spółki przy wykorzystania formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24.

Świadczymy usługi zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, arbitrażowymi, dyscyplinarnymi i Sądem Najwyższym. Występujemy także  imieniu naszych klientów w postępowaniach przed organami administracji, w tym organami podatkowymi.

Jeszcze na etapie przedprocesowym doradzamy naszym klientom przyjęcie określonych strategii procesowych, dobór przysługujących środków prawnych oraz w sprawie gromadzenia materiału dowodowego do przyszłych postępowań.

Świadczymy usługi prawne związane z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi zarówno w imieniu dłużników jak i wierzycieli. W szczególności dokonujemy czynności procesowych, takich jak zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, zgłoszenie wierzytelności lub wnoszenie różnego rodzaju skarg i zażaleń. Zastępujemy klientów zasiadających w radzie wierzycieli lub na zgromadzeniu wierzycieli. Monitorujemy również przebieg postępowania, dążąc do uzyskania dla klienta możliwie wysokiego stopnia zaspokojenia jego wierzytelności.

Pomagamy i zakładamy fundacje rodzinne, omawiając z klientami sposób przekazania majątku do takiej fundacji, zasady zarządzania nią, przygotowanie statutu wraz z omówieniem i doradztwem we wszystkich sprawach statutowych, poprowadzenie procedury rejestracyjnej.

Reprezentujemy klientów przed sądami w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, w tym sprawach międzynarodowych.  Doradzamy także w przygotowywaniu testamentów, czy dokonywania dyspozycji majątkowych jeszcze za życia przyszłych spadkodawców, w szczególności co do przejęcia przedsiębiorstw i w sprawach związanych z zarządem sukcesyjnym.

Reprezentujemy klientów w sprawach rodzinnych zarówno w sprawach o rozwód i podział majątku, ale również w zakresie spraw opiekuńczych, kontaktów z dziećmi i w sprawach alimentacyjnych. 

Świadczymy obronę w sprawach karnych, na każdym etapie postępowania, od przygotowawczego, przez sądowe aż po wykonawcze. 

Kompleksowa obsługa

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług i kompleksowej obsługi naszych klientów
Kancelaria współpracuje na stałe ze specjalistami z zakresu tłumaczeń, doradztwa gospodarczego oraz księgowego.
Biuro tłumaczeń
Business Serwis Maria Schneider
www.btbs.com.pl
Wielkopolska Grupa Doradztwa Gospodarczego
PROGRESS spółka z o.o.
www.proprogress.pl
logo1
Księgowość i kadry
EXCO A2A Polska spółka z o.o.
www.exco.pl
logo2

Jesteśmy członkami organizacji

200x200xlogo_ccifp.jpg.pagespeed.ic.yrRYuODqNH
Francusko-Polska Izba
Przemysłowo Handlowa
pobrane
Wielkopolska Izba
Przemysłowo Handlowa
lewiatan
Wielkopolski Związek
Pracodawców LEWIATAN